Wiadomości

PSM I st.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Ustawa  o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991  (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rozporządzenia MKiDN z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2014.686)

 

  1. Rekrutacja w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia odbywa się co roku w II semestrze roku szkolnego.

 

  1. Zapisy kandydatów do szkoły odbywają się  do 15 czerwca.

 

  1. Szkoła informuje o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole poprzez akcję Dni Otwartych Szkoły, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń szkoły, stronie internetowej szkoły oraz w okolicznościowych ulotkach, na co najmniej 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

 

  1. Rekrutację do klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ełku poprzedzają nieodpłatne badania uzdolnień dzieci w wieku od 5 lat przeprowadzane przez nauczycieli szkoły w grupach 5 i 6-letnich przedszkolnych oraz w grupach „O” w szkołach podstawowych. Nie dotyczy to roku szkolnego 2019/2020

 

  1. O przyjęcie do szkoły I st. na cykl 6-letni może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna naukę w szkole podstawowej i ma ukończone minimum 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

 

  1. O przyjęcie do szkoły I st. na cykl 4-letni może ubiegać się kandydat w wieku 9-16 lat.

 

                7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora publicznej szkoły artystycznej, minister właściwy  do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do publicznej szkoły artystycznej przez kandydata przekraczającego limity  wiekowe określone dla kandydatów na uczniów szkół  muzycznych I stopnia.

 

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie trwania rekrutacji:

 

 1. Wniosek (ankieta) jest do pobrania  na stronie internetowej szkoły. Wypełnioną czytelnie ankietę można przesłać do szkoły online, dopuszcza się przesłanie czytelnego zdjęcia.

         

       Ankieta_Rekrutacja_Ist_2020-2021(2).docx

 

       Ankieta_Rekrutacja_Ist_2020-2021(2).pdf

 

 1. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, do wniosku rodzice kandydata powinni dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

  1. Do szkoły muzycznej I stopnia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego. 

 

  1. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  Z uwagi na trwające przeciążenie służb medycznych w Polsce na chwilę obecną nie wymagamy zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jednak będzie trzeba je dostarczyć w terminie późniejszym. 

 

  1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności w zakresie uzdolnień i predyspozycji. 

 

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

12. Kryteria, o których mowa w ust. 11, mają jednakową wartość. 

 

13. Przed badaniem przydatności odbywają się dwudniowe zajęcia przygotowawcze, na których kandydaci do szkoły zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zadań do wykonania na indywidualnym badaniu przydatności. Nie dotyczy roku szkolnego 2019/2020

 

14. Zajęcia przygotowawcze prowadzone są w dwóch grupach : Nie dotyczy roku szkolnego 2019/2020

      a.  dla kandydatów zdających na cykl 6-letni

      b.  dla kandydatów zdających na cykl 4-letni

 

15. Zajęcia przygotowawcze są obowiązkowe. Brak uczestnictwa w tych zajęciach powoduje brak zrozumienia zagadnień występujących przy badaniu indywidualnym uzdolnień oraz brak zrozumienia stosowanych metod, jednak nie dyskwalifikuje kandydata do przystąpienia  badania przydatności. Nie dotyczy roku szkolnego 2019/2020

 

   16. Badanie przydatności odbywa się po zakończeniu zajęć przygotowawczych według roczników urodzeń (z podziałem na cykl 6-letni i 4-letni) i zapisów na instrumenty według list sporządzonych przez sekretariat szkoły. Polega ono na badaniu przydatności w zakresie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

17.  Każdy członek komisji dokonuje punktacji każdego zadania według wcześniej ustalonych zasadna swoim arkuszu punktacyjnym. Maksymalna ilość punktów z badania przydatności wynosi 16.

   Uzyskane punkty ze wszystkich ćwiczeń sumuje się i wylicza średnią arytmetyczną osób punktujących dla każdego zdającego.

 

   18. Po części ustnej badane dzieci do cyklu 6-letniego wypełniają test średniej miary słuchu muzycznego E. Gordona. Nie dotyczy roku szkolnego 2019/2020

 

   19. Wynik testu E.Gordona nie wpływa na punktację z egzaminu. Jest czynnikiem wspomagająco-diagnozującym badanie przydatności i dalszy proces kształcenia muzycznego. Nie dotyczy roku szkolnego 2019/2020

 

20. Po ogólnym badaniu przydatności odbywa się badanie przydatności do instrumentu, które przeprowadzają nauczyciele instrumentaliści na podstawie wypracowanych wspólnie kryteriów i punktacji, które przed badaniem zatwierdza dyrektor szkoły.

 

21. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły muzycznej I stopnia.

   Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 

22. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. podanie do publicznej wiadomości  informacji o warunkach rekrutacji,

b. ustalenie zakresu badania przydatności,

c. przeprowadzenie badania przydatności,

d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

e. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności, listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły muzycznej I stopnia.

f. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości 11 sierpnia  roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

 

 23. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły muzycznej I stopnia, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

24. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły muzycznej I stopnia.

 

25. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, którym mowa w  ust. 20. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

26. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły muzycznej I stopnia odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

27. Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 22, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły muzycznej I stopnia służy skarga do sądu administracyjnego.

 

28. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła muzyczna I stopnia nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się  do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

29. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty. Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy programowo wyższej niż pierwsza jest:

- pozytywnie zdany egzamin z instrumentu głównego,

-  zgodność wykonywanego repertuaru z wymaganiami programowymi obowiązującymi na danym instrumencie i w danej klasie,

-  ustne sprawdzenie zdolności słuchowo-głosowych i zagadnień teoretycznych na podstawie wymagań programowych z przedmiotów teoretycznych obowiązujących w danej klasie na danym cyklu.

 

30.  W przypadku przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego do klasy programowo wyższej dyrektor szkoły powołuje odrębną komisję do przeprowadzenia egzaminu praktycznego z instrumentu, i innych obowiązujących przedmiotów na danym etapie edukacyjnym. Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych dyrektor zleca nauczycielom przedmiotu.

 

31. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej publicznej szkoły, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny na zasadach jw. Ewentualne różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

 

32. Absolwenci PSM I st. mogą ubiegać się o powtórne przyjęcie na inny instrument w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

  33.  Zajęć przygotowawczych podczas obecnej rekrutacji ze względu na pandemię nie będzie.

 

Egzaminy wstępne do PSM I st. odbędą się 17 czerwca 2020r.

 

34.Przechowywanie danych związanych z rekrutacją:

  1. Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani jest przechowywana do końca roku kalendarzowego.
  2. Dokumentacja kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani jest przechowywana zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.18.01.2011r. Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 przez 10 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć