Wiadomości

PSM II st.

Egzaminy wstępne  do PSM II st. odbędą się 20. 06. 2020 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej szkoły.

O dokładnej godzinie prezentacji rodzic (opiekun) kandydata  zostanie poinformowany mailowo. Szczegółowa kolejność występów wywieszona będzie również na tablicy ogłoszeń  w szkole

Prosimy o przybywanie do szkoły na krótko przed wyznaczoną godziną.

Lista osób, które zdały egzamin z instrumentu (nie oznacza to przyjęcia do szkoły) dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w szkole 22 czerwca.

Informację taką będzie można uzyskać także telefonicznie w sekretariacie szkoły 22 czerwca w godz. 8.00-16.00 (nr tel. 87-610-36-23).

Lista osób przyjętych do PSM II stopnia wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w szkole 11 sierpnia. Osoby przyjęte poinformowane będą również mailowo przez sekretariat szkoły.

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ II st.

 

1.O przyjęcie do szkoły II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

 

2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia jest:

- złożenie podania do dnia 15 czerwca,

- złożenie wypełnionego kwestionariusza do dnia 15 czerwca. Wypełnioną czytelnie ankietę można przesłać do szkoły online, dopuszcza się przesłanie czytelnego zdjęcia.

 

    kwestionariusz_II_st_2020-2021.pdf

    Kwestionariusz_IIst_2020-2021(1).docx

 

- przedłożenie wykazu ocen z półrocza ze szkoły muzycznej, w której kandydat aktualnie się uczy,

- przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, ogniska muzycznego lub innego dokumentu potwierdzającego przygotowanie muzyczne,

- przedłożenie ostatniego świadectwa ze szkoły muzycznej do dnia 31 lipca.

 

3. Do wniosku kandydata, który zamierza kształcić się w szkole muzycznej II st. w specjalizacji instrumentów dętych, należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie. Z uwagi na trwające przeciążenie służb medycznych w Polsce na chwilę obecną nie wymagamy zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a także pulmonologa, jednak będzie trzeba je dostarczyć w terminie późniejszym. W bieżącym roku szkolnym  dostarczenie takiego zaświadczenia  możliwe jest  po opublikowaniu listy osób przyjętych.

 

4. Kwalifikacja kandydatów w tym roku odbywa się na podstawie 

- egzaminu praktycznego z przygotowanych utworów muzycznych,

- analizy ocen z przedmiotów teoretycznych kandydata

 

5. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o  warunkach rekrutacji.

 

6. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów, która pozytywnie zdała egzamin z instrumentu i podaje ją do publicznej wiadomości 22 czerwca.

 

7. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest podawana do publicznej wiadomości 11 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

8. W przypadku przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego do klasy programowo wyższej dyrektor szkoły powołuje odrębną komisję do przeprowadzenia egzaminu praktycznego z instrumentu oraz przedmiotów teoretycznych.

O przyjęciu do klasy programowo wyższej decyduje ilość punktów uzyskana na egzaminie kwalifikacyjnym z instrumentu oraz obowiązujących przedmiotów na danym etapie edukacyjnym.

 

9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej publicznej szkoły, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny na zasadach jw. Ewentualne różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

 

10. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego.

 

11. Do szkoły przyjęci zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki, zgodnie z ustalonymi limitami przyjęć na poszczególne specjalności.

 

 

 

Egzaminy wstępne do PSM II st. odbędą się 20 czerwca 2020r.

 

12.Przechowywanie danych związanych z rekrutacją:

  1. Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani jest przechowywana do końca roku kalendarzowego.
  2. Dokumentacja kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani jest przechowywana zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.18.01.2011r. Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 przez 10 lat.

 

 

 

Wymagania z instrumentu głównego

 

Fortepian

1 Etiuda, utwór polifoniczny, 1 część sonaty lub sonatiny (allegro sonatowe, wariacje, rondo), utwór dowolny.

 

Akordeon

1 Etiuda, utwór polifoniczny, jedna część cyklu, utwór dowolny.

 

Skrzypce

1 Etiuda, utwór dowolny lub koncert (część I lub II i III).

 

Wiolonczela

1 etiuda, dwie kontrastujące części sonaty z akompaniamentem, miniatura z fortepianem.

 

Gitara

Gama, etiuda,  dowolna forma cykliczna

 

Flet

Jedna gama dur lub moll, jedna etiuda, utwór dowolny w postaci miniatury lub jedna część sonaty.

 

Klarnet

1 etiuda, utwór dowolny.

 

Saksofon

1 etiuda, utwór dowolny.

 

Trąbka

2 etiudy, dwie kontrastujące części formy cyklicznej z akompaniamentem.

 

Perkusja

Gama, program egzaminu końcowego z PSM I st.

 

Organy

program wykonany na fortepianie:

Etiuda, utwór polifoniczny, jedna część sonaty lub sonatiny, utwór dowolny

lub organach:

etiuda manuałowa, utwór polifoniczny ze zmianą manuałów, preludium Bacha

 

Utwory z towarzyszeniem fortepianu wykonywane są w miarę możliwości z własnym akompaniatorem. Szkoła nie zapewnia akompaniatora.

 

Instrumenty, których program nie został zamieszczony w wykazie sprawdzane są na podstawie egzaminu końcowego PSM I st. W przypadku instrumentów, na których gra rozpoczęta zostanie od podstaw, decydować będzie wynik egzaminu z przedmiotów teoretycznych i badanie kandydata pod kątem przydatności do nauki gry na danym instrumencie. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć