Wiadomości

O szkole

Materiały nauczycieli

PLAN WSPARCIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - opr. Agnieszka Fromm

 


 

Uczeń zdolny to taki uczeń, który posiada wysokie zdolności ogólne, uzdolnienia kierunkowe, predyspozycje twórcze i charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem.

Takiego ucznia można poznać po: dociekliwości, ciekawości otaczającego świata a co za tym idzie wielości i różnorodności zainteresowań, doskonałej pamięci, dokonywaniu nietypowych skojarzeń itp. Takie dzieci są bardzo często niezwykle wrażliwe, odpowiedzialne, mogą mieć dość specyficzne poczucie humoru, preferują raczej towarzystwo dorosłych niż rówieśników. Niestety bardzo często zdarza się tak, że uczniowie tacy z silnego poczucia obowiązku i skupienia na swoich zadaniach nie mają potrzeby integracji z grupą rówieśniczą.

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że każdy uczeń szczególnie uzdolniony jest inny, dlatego też powinien być traktowany indywidualnie, a jego proces rozwoju musi być elastyczny i dostosowany do jego potrzeb i zdolności.

 

Głównym celem programu ZPSM w Ełku jest zdiagnozowanie, stworzenie warunków do maksymalnego rozwoju ucznia, rozwijanie jego uzdolnień i promowanie ich nie tylko na terenie szkoły lecz przede wszystkim poza nią.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • Dostosowanie programu nauczania do możliwości i potrzeb ucznia – stawianie uczniowi indywidualnych celów np. konkursy itp.

 • Zintensyfikowanie pracy poprzez np. dostarczanie nowych, ciekawych zadań, dodatkowe zajęcia

 • Wzmocnienie działań rozwijających zdolności dziecka oraz wsparcie w jego dalszym rozwoju

 • Stworzenie atmosfery pozwalającej rozwinąć w jak najlepszy sposób zdolności

 • Promocja osiągnięć i sukcesów ucznia

 • Stała współpraca z rodzicami

 • Umożliwianie konsultacji przedmiotowych

 

Nauczyciel przedmiotu głównego współpracuje z rodzicami, nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych oraz dyrektorem szkoły w celu harmonijnego rozwoju ucznia. Przygotowuje go do różnego rodzaju konkursów, festiwali, koncertów itp.. Nauczyciel promuje jego osiągnięcia na terenie szkoły i poza nią. Wspiera i motywuje go wspólnie z rodzicami w dążeniu do wyznaczonego celu. Na bieżąco monitoruje i informuje o postępach w nauce, zachęca rodziców młodszych dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, organizuje spotkania rodziców dzieci uzdolnionych angażując ich w rozwijanie zdolności ich dzieci. Dyrektor placówki stwarza warunki do udziału w różnorodnych aktywnościach ucznia na terenie szkoły i poza nią, współpracuje z rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi, pozyskuje fundusze na jego rozwój, wzbogaca ofertę poprzez możliwość wydłużenia czasu zajęć.

 

Uczeń o szczególnych zdolnościach otrzymuje od nauczyciela przedmiotu dodatkowe materiały lub o wyższym stopniu trudności. Pracuje w atmosferze, która sprzyja jego rozwojowi, uczy się efektywnej samooceny, może być zwolniony z egzaminów lub przesłuchań szkolnych, otrzymuje pomoc finansową w postaci stypendium, jest publicznie nagradzany i promowany w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć