Wiadomości

O szkole

Historia szkoły

70 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Ełku  

     Po zakończeniu II wojny światowej w opustoszałym Ełku zaczęło odradzać się życie. Po przekazaniu Ziemi Ełckiej władzom polskim przybyły tu, z centralnej Polski, grupy operacyjne, których zadaniem była organizacja administracji oraz życia gospodarczego miasta i powiatu.

 

    Do wyludnionego Ełku, niezbyt dotkniętego zniszczeniami wojennymi, zaczęły nadciągać emigrujące z wileńszczyzny i grodzieńszczyzny grupki Polaków, spotykając tu jeszcze żołnierzy radzieckich i Mazurów, którzy postanowili  nie opuszczać swoich domostw, a także przemieszczającą się ludność z okolicznych miejscowości i z centralnej Polski.


    Kształt tworzącej się, nowej miejskiej społeczności, nadawała zdecydowanie, inteligencja przybyła ze wschodu, a w tym także ludzie sztuki.
18 sierpnia 1945 roku powstała Powiatowa Rada Narodowa. 28 września tegoż roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. A już 13 września 1946  r. jednym z punktów posiedzenia tejże Rady była organizacja placówki kształcenia artystycznego w mieście.
I choć nie było jeszcze pod dostatkiem papieru, a pierwsze pisma urzędowe dotyczące przyszłej szkoły pisano na odwrotnej stronie niemieckich blankietów pocztowych, to zapadały pomyślne decyzje.

    „Protokół nr 7 z posiedzenia Przez MRN odbytego dn. 13.IX (1946 r. – przyp. autora)
    ........ referuje radny Wilanowicz, wyjaśniając doniosłe znaczenie dla młodzieży miasta
    Ełku i okolicy organizowanie Miejskiego Instytutu Muzycznego, który po uruchomieniu
    stanie się ośrodkiem kultury duchowej tutejszego społeczeństwa. Radni po
    wysłuchaniu wniosku jednogłośnie postanowili:
 
Uchwała nr 40

    Z dniem 1 października 1946 zorganizować Miejski Instytut Muzyczny i polecić Z. M.
    (Zarządowi Miasta – przyp. autora) o wystąpienie do Ministerstwa Kultury i Sztuki  -
    departamentu Muzyki o przyznanie stałego stypendium w kwocie 20 000 zł miesięcznie
     na wymieniony Instytut.”

    Wspaniała idea zawarta w owym protokole, by „ełcka szkoła muzyczna stała się ośrodkiem kultury duchowej tutejszego społeczeństwa”,  przyświecała całej historii szkoły, aż do dzisiejszych czasów.

    Niższa Miejska Szkoła Muzyczna powstała na przełomie 1946 – 47 roku, jako druga tego typu placówka w ówczesnym województwie białostockim.
Pierwszy uczeń został wpisany pod datą  4 grudnia 1946 roku. Do lutego 1947 roku szkoła liczyła już  69 uczniów.

    Ostatecznie - pierwszy rok nauki zamknął się liczbą czterdziestu jeden uczniów, a nowy rok rozpoczęło siedemdziesięciu sześciu. Szkoła zlokalizowana była w budynku przy ulicy J. Słowackiego 22 (obecnie 32 A).
    Pierwszym jej dyrektorem został przybyły z rodziną  z Grodna - Tadeusz Tałankiewicz. On to, wraz z Janiną Sipowską pracującą od pierwszych dni w szkole, a późniejszą dyrektor, oraz z sekretarką i księgową Marią Ciapińską byli organizatorami nie tylko szkoły ale także życia muzycznego w Ełku i inicjatorami licznych koncertów.
    W roku 1950, w wyniku reorganizacji szkolnictwa artystycznego, Niższa Miejska Szkoła Muzyczna uzyskała status szkoły państwowej i otrzymała nowa nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna oraz nowy budynek (obecnie Urzęd Gminy) przy ul. Armii Krajowej 2 (wówczas Armii Czerwonej).
    W pierwszych latach nauki, rozpiętość wieku uczniów była znaczna  - od 8 do 51 lat a to z powodu przerwy w nauce, jaką dotknięta była młodzież w czasie wojny. Stopniowo - przeciętna wieku uczniów malała. Obecnie naukę prowadzi się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim – przyjmując dzieci z  młodszych klas szkół podstawowych i czteroletnim  - dla dzieci starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i pierwszych klas licealnych.
    Pierwsza absolwentka ukończyła szkołę w1952 roku. Różne były dalsze losy muzyczne uczniów. Dla niektórych, nauka w ełckiej  szkole wskazała drogę do przyszłego zawodu muzyka.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21


  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć